راهنمای تلفن داخلی هلدینگ رضایی

راهنما

با کلیک بر روی واحد مورد نظر خود اطلاعات تماس آن واحد برای شما نشان داده خواهد شد

مدیریت هلدینگ

آقای رحمت الله رضایی نژاد
1100
آقای غلامرضا رضایی نژاد
1101
آقای حسام رضایی نژاد
1102
آقای حسین رضایی نژاد
4010
آقای محمد رضایی نژاد
2110

واحد انفورماتیک

امید همتی
1100
خانم غریبی
1125

دفتر مدیریت

خانم یار احمدی
1000

واحد حسابداری

خانم هادی
1111
خانم عابدین خواه
1112
خانم خادمی
1113
خانم سحر محمودی
1116
خانم جوادی
1118
خانم عبدوس
1119
امیر حسین حافظی
1121
خانم گلشایان
1122
امیر حسین همتی
1123
خانم زیاری
1128
خانم سنوری
1129
خانم نجاتی
1130
خانم مومن
1117
خانم دشتبانی
1124
خانم زمانی
1126

واحد فروش

هدایت الله دانایی
1142
احسان زاهدی
1146
خانم باقری
1147
خانم سلطان آبادی
1148
خانم رضایی پناه
1149
خانم دارابی زاده
1150
خانم رحیمیان
1151
خانم شوکت آبادی
1152
خانم سعیدی
1153
خانم ایرانبخش
1157
خانم ابراهیمی
1158
خانم ادهم
1159

واحد مالی

آقای سلطان آبادی
1137
خانم یدالهی
1138
آقای رضایی نیا
1139
خانم سعدالدین
1140

واحد منابع انسانی

خانم صندوقدار
1171
خانم پولا
1172
خانم ناظریه
1173

واحد وصول مطالبات

خانم صبوری
1166
آقای محمودی
1168
آقای قوشچی
1169

واحد کارپردازی

آقای نصیری
1177
خانم گزمه
1178

واحد خدمات

خانم صالحی
1181

واحد ترابری

خانم کاووسی
1135

واحد عمرانی

آقای عبدالشاه
1186

دفتر تهران

خانم رضایی مهر
1205
آقای کلاته جاری
1206

دفتر اردبیل

خانم لطفی
1305
خانم تبریزی
1306

کومش گچ

حواله نویسی
2301 - 2302
مدیریت
2310
آزمایشگاه
2303 - 2304
آشپزخانه
2309
انبار 1
2351 - 2352
انبار 2
2353
نگهبانی
2354
اتاق فرمان 1
2355
اناق فرمان 2
2356
کارگاه گونی دوزی
2357
آقای ستایش
2358
تعمیرگاه
2359
آقای خدابخش
2361

گچ آرین

حواله نویسی
2401
آزمایشگاه
2403
آقای قزوینی
2408
انبار
2451

توسعه گچ متین

حواله نویسی
2201-2202
آزمایشگاه
2203
اتاق کنفرانس
2209
آشپزخانه
2204
انبار
2251
اتاق فرمان
2255
آقای شعبانخو
2280

آریا کنف برد

حواله نویسی
2101-2102
آزمایشگاه
2103
آشپزخانه
2109
مدیریت
2110
انبار
2151
نگهبانی
2154

ابتکار

آقای حسین دانایی
3105
آقای آلبویه
3106
آقای جلالی
3107
آقای خیرآبادی
3111
آقای نورالله زاده
3151
آقای باقری
3152

ابتکار قالب

آقای محمدتقی رضایی نژاد
3210
آقای دوستمحمدی
3205
آقای خیرآبادی
3206
تراشکاری
3207
طراحی و CNC
3212
انبار
3251

سنگ کاران

آقای حسین رضایی نژاد
4010
آقای خسروی
4003
آقای عجمی
4005
آشپزخانه
4009
آقای نورایی
4006
انبار
4051
نگهبانی
4054

گچ گتوند

حواله نویسی
2601
آزمایشگاه
2603
حسابداری
2606
مدیریت
2610
اتاق فرمان
2655

آریا برد نوین

حواله نویسی
4805
انبار
4851

گچ الماس خزر

حواله نویسی
2501 - 2502
آزمایشگاه
2503
فنی
2505
حسابداری
2506 - 2507
انبار
2551
مدیریت
2510 - 2512
نگهبانی
2554

پل آب قومس

خانم زیاری
3705
آقای حافظی
3710

حمل و نقل طلوع

حواله نویسی
3801

حمل و نقل پیمان ترابر

آقای جلالی
3901
آقای میرسفیدی
3902

معدن متین

حواله نویسی
1401
انبار
1451

معدن کومش

حواله نویسی
1601

معدن افتر

حواله نویسی
5301

خطوط ثابت

هلدینگ
33303030
آریا کنف برد
31132100
توسعه گچ متین
31132200
کومش گچ سمنان
31132300
گچ آرین
31132400
گچ الماس خزر
3199
ابتکار
31133100
ابتکار قالب
31133200
حمل و نقل طلوع
31133800
حمل و نقل پیمان ترابر
31133900
سنگ کاران
31134000
حواله نویسی آریا کنف برد
31132101-2
حواله نویسی متین
31132201-2
حواله نویسی کومش
31132301-2
حواله نویسی آرین
31132401-2
فکس
021-41425964